Visie op dorpsondersteuning

Visie op dorpsondersteuners

De functie van dorpsondersteuner is een veelzijdige functie met een brede invulling. Per dorpskern heeft de functie een andere inkleuring, afhankelijk van wat er speelt in het dorp. Tegelijk zijn er kernkwaliteiten en kerntaken te benoemen. In deze visie worden deze beschreven om zowel in de uitvoering als in de beeldvorming naar buiten houvast te geven. Zoals gezegd zijn er lokale accenten.


In de kleine dorpskernen werkt de dorpsondersteuner onder de paraplu van de dorpsraad of dorpsoverleg. Vanuit dit gremium komen vragen en signalen én het biedt een actieve groep burgers die zelf zaken oppakken. De dorpsondersteuner in Lierop is niet in dienst van Onis Welzijn maar van de Dorpscoöperatie Lierop Leeft en wordt ook aangestuurd door deze organisatie.

In de kleine dorpskernen is de onderlinge samenhang nog groter dan in de kernen Asten en Someren en zal vaker via ons-kent-ons een verbinding gelegd kunnen worden zonder inzet van andere diensten van Onis of overige organisaties.

Het aantal beschikbare uren is per dorpskern wisselend. Dat maakt dat niet alle taken in elke dorpskern in dezelfde mate uitgevoerd kunnen worden.

Met inachtneming van deze verschillen staan hieronder de kerntaken en kwaliteiten beschreven.

Individueel en collectief werken

De dorpsondersteuner werkt zowel individueel als collectief. Ze zet daarbij vier kerntaken in: signaleren, inventariseren, verbinden en activeren.

Individueel: de dorpsondersteuner ondersteunt mensen bij hun vragen.
Zij signaleert vragen: door vaak op straat aanwezig te zijn ziet zij mensen letterlijk in hun eigen leefomgeving. Daarnaast krijgt zij door haar toegankelijkheid snel signalen door van derden (organisaties of individuele mensen uit de buurt). Ze is benaderbaar voor alle vragen maar niet alle vragen hoeven via de dorpsondersteuner opgepakt te worden. Waar mensen zelf de weg weten naar voorzieningen is dat de kortste route.

Inventariseren: De dorpsondersteuner brengt een vraag of situatie helder in beeld. Individuele vragers ondersteunt zij in de eerste fase van hun vraag door contact te leggen en vertrouwen te winnen.

Verbinden: De dorpsondersteuner maakt lijnen korter en legt verbindingen. Door contacten te leggen met zowel individuele vrager als verwijzer, afspraken te maken, te checken, terug te koppelen, uit te zoeken of te regelen brengt ze processen op gang en ondersteunt ze daarmee vragers in hun weg naar zorg of ondersteuning.

Activeren: zij stimuleert de zelfredzaamheid van mensen.

Collectief: de dorpsondersteuner werkt aan leefbaarheid.
Signaleren: Ze ziet wat er leeft in het dorp, wat er nodig is én welke kansen er liggen. Collectieve vragen of kansen kunnen zowel op het sociale als het fysieke vlak liggen.

Inventariseren: zij onderzoekt de situatie waardoor helder wordt wat er speelt en wat er nodig is.

Verbinden: ze vormt een verbinding tussen relevante partijen.

Activeren: De dorpsondersteuner stimuleert de leefbaarheid door op thema’s die spelen in een wijk of kern mensen te activeren en bij elkaar te brengen waardoor deze mensen zelf actief worden. Zij zet niet zelf activiteiten op maar jaagt aan en blijft slechts op afstand betrokken.

De kernkwaliteiten van de dorpsondersteuner

Toegankelijkheid: Zij is zichtbaar, vindbaar, benaderbaar, bekend, betrouwbaar, dichtbij.

Samenwerken: zij heeft een breed netwerk, kent de lokale situatie en werkt samen, is in staat om mensen bij elkaar te brengen.

Door niet zelf activiteiten uit te voeren, geen casemanagement te voeren, structurele begeleiding te geven of deel te nemen aan structurele overleggen houdt zij haar handen vrij om snel op vragen en signalen in te springen en snel te schakelen. Zij is geen uitvoerder maar vertaler, verbinder en aanjager en vormt daarmee de smeerolie tussen bewoners onderling en bewoners en organisaties.

Asten / Someren, mei 2019

© Onis Welzijn