Voor organisaties

Verklaring omtrent Gedrag (VOG)

Uw vereniging of vrijwilligersorganisatie kan besluiten van vrijwilligers een Verklaring Omtrent Gedrag te vragen. We zien dit bij vrijwilligers die met kinderen werken of met verstandelijk beperkten. Maar ook kunt u dit van de penningmeester verlangen of wanneer vrijwilligers huisbezoeken afleggen als maatje. Kortom u bepaalt zelf als vereniging wanneer u dit van uw vrijwilligers verlangt. 

Deze zogenaamde VOG sluit niet alle risico's uit, maar zorgt voor een extra drempel voor personen die kwaad willen.
De VOG moet door de vrijwilliger zelf worden aangevraagd. Op de website van het Ministerie van Veiligheid en Justitie staat precies hoe dit moet gebeuren.

Vanaf half maart 2019 kunnen nog meer organisaties die met vrijwilligers werken, deelnemen aan de Regeling Gratis VOG. Voorbeelden zijn VOF's en eenmanszaken. Het doel van deze regeling is bijdragen aan veiligheid binnen vrijwilligersorganisaties en het hele vrijwilligerswerk. Zoveel mogelijk organisaties moeten zich daarom kunnen aanmelden voor de regeling. In de regeling was echter de voorwaarde opgenomen dat de organisatie rechtspersoonlijkheid en volledige rechtsbevoegdheid moest bezitten. Hierdoor vielen kleinere organisaties, zoals eenmanszaken of VOF’s, buiten het bereik van deze regeling. Daarom heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Hugo de Jonge, besloten deze voorwaarde te schrappen. Dit betekent dat ook organisaties zonder rechtspersoonlijkheid, waarbinnen vrijwilligers met kwetsbare personen werken, kunnen worden toegelaten tot de regeling. Natuurlijk altijd onder voorwaarde dat zij een actief en gedegen preventie- en integriteitsbeleid toepassen en ook verder voldoen aan de regeling. 

Meld je organisatie aan op www.gratisvog.nl. Daar helpen ze je gratis bij je aanmelding.

1.    Voor álle vrijwilligers die werken met kwetsbare mensen?

Ja, de nieuwe regeling geldt voor alle vrijwilligers in Nederland die werken met mensen in een afhankelijkheidssituatie. Daarmee bedoelen we vrijwilligers die hulp of begeleiding bieden aan kwetsbare groepen of personen. Daarnaast moet er sprake zijn van een risicovolle situatie. Denk bijvoorbeeld aan één-op-één huisbezoeken. We vragen aan organisaties om zelf te beargumenteren waarom er sprake is van een afhankelijkheidssituatie. Vrijwilligers moeten beschikking hebben over een DigiD.

2.    Is de regeling geldig voor alle organisaties?
Ja, het maakt niet uit voor welke organisatie de vrijwilliger actief is. Of dat nu een school, welzijnsinstelling, sport- of hobbyclub is. De organisatie moet wel ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel en, als ze zijn toegelaten tot de regeling, E-herkenning hebben. Kerkelijke organisaties moeten voldoen aan de zelfde voorwaarden als andere organisaties, maar kunnen niet deelnemen via www.gratisvog.nl
Kerkelijke organisaties vinden meer informatie op www.cioweb.nl

3.    Maakt het nog uit hoeveel vrijwilligers er bij de organisatie werken?
Nee, in de huidige regeling moet de organisatie voor minimaal 70% uit vrijwilligers bestaan. Dat is vanaf 1 november niet meer zo. Organisaties moeten wel aangeven hoeveel vrijwilligers er werken met kwetsbare mensen.

4.    Moeten organisaties nog andere veiligheidsmaatregelen nemen?
Ja, de vrijwilligersorganisatie moet een plan hebben waarin regels en richtlijnen staan omschreven over veilig vrijwilligerswerk. In het plan kunnen bijvoorbeeld afspraken worden gemaakt over het hebben van een vertrouwens(contact)persoon, goed aannamebeleid voor nieuwe vrijwilligers en/of het hebben van gedragsregels. Meer informatie staat hier beschreven voor sportorganisaties en hier voor andere vrijwilligersorganisaties.

5.    Wie meldt zich waar aan?
Om een gratis VOG voor hun vrijwilligers te krijgen, moet de organisatie zich straks via de website www.gratisvog.nl  aanmelden door een digitaal formulier in te vullen. Op dit formulier moeten in elk geval de volgende vragen beantwoord worden:
Werken er binnen de organisatie vrijwilligers in een afhankelijkheidsrelatie? Voert de organisatie een breder integriteitsbeleid?  Meer informatie over integriteitsbeleid is te vinden op: www.inveiligehanden.nl
Als de organisatie zich op de juiste manier heeft aangemeld, wordt bekeken of de organisatie aan de voorwaarden voldoet voordat zij wordt toegelaten tot de regeling. Organisaties die zijn toegelaten tot de regeling kunnen VOG’s klaarzetten voor hun vrijwilligers.

Kort gezegd moet u voldoen aan de volgende voorwaarden
- Uw organisatie staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
- Uw organisatie bestaat voor minimaal 70 procent uit vrijwilligers en is een echte vrijwilligersorganisatie (heeft geen winstoogmerk en is niet actief op een concurrerende markt).  
- Vrijwilligers binnen uw organisaties werken met minderjarigen en/of mensen met een verstandelijke beperking.
- Uw organisatie kan aantonen dat er preventief beleid is om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Dit kan variëren van het hebben van vertrouwens(contact)personen tot een goed aannamebeleid voor vrijwilligers. 
- U moet óf een link kunnen plaatsen naar informatie op uw website óf een document uploaden óf uw beleid kunnen omschrijven.

Uitgezonderd van de Regeling Gratis VOG zijn
Welzijnsorganisaties, scholen, BSO, TSO en peuterspeelzalen en organisaties met een winstoogmerk (o.a. zorgboerderijen)
De voor de organisatie werkzame vrijwilligers zijn niet reeds op grond van andere wet- of regelgeving gehouden om een VOG aan te vragen.

Ondersteuning en contact in Asten en Someren
Heeft u ondersteuning nodig bij de aanvraag of bij het opstellen van preventief beleid, de Vrijwilligerscentrale kan helpen. Dit is gratis en deskundig.
Onis Vrijwilligerscentrale, Ria Kandelaars

 

© Onis Welzijn